« Wstecz

Deklaracja o źródłach ciepła do 30.06.2022 r.

Od 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.), dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych
Formularz B dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie, wysyłając pocztą na adres Urzędu, przez profil zaufany, e-dowód lub poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl

W przypadku domu jednorodzinnego deklarację składa właściciel lub współwłaściciel. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych - zarządca. Jest jednak wyjątek, jeśli ktoś na własną rękę zainstalował sobie dodatkowe źródło ciepła w mieszkaniu, np. kozę, piec czy kominek wówczas powinien sam je zarejestrować, albo poinformować o tym zarządcę, by ten uwzględnił to dodatkowe źródło w deklaracji składanej dla całego budynku.

 « Wstecz