« Wstecz

Bezpieczeństwo pożarowe PPOŻ

 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • sporządzanie planów ewakuacyjnych budynków,
 • opracowywanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla nowo projektowanych budynków lub zmiany sposobu użytkowania budynku (w tym uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • konsultacje i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu pracy,
 • przeglądy i konserwacje gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne, systemy i urządzenia wentylacji pożarowej, systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegania),
 • prowadzenie całościowej dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzanie dokumentacji do praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji,
 • bieżąca analiza i przeprowadzanie symulacji pożarowych i awaryjnych jakie mogą wystąpić na terenie zakładu pracy,
 • opracowania wymagań przeciwpożarowych do instrukcji technologiczno - ruchowych dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych,
 • ekspertyzy i oceny obiektów istniejących,
 • sporządzanie oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
 • wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy,
 • oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN,
 • opiniowanie rozwiązań technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej dla firm i instytucji.

 « Wstecz